Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

1.1.  навчання впродовж життя та академічну мобільність;

1.2. індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

1.3. якісні освітні послуги;

1.4. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

1.5.  відзначення успіхів у своїй діяльності;

1.6. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

1.7. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

1.8. повагу людської гідності;

1.9. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

1.10.  користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

1.11. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

1.12. трудову діяльність у позанавчальний час;

1.13. особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

2.1.  виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

2.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

2.4. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

2.5. Про факти булінгу чи будь-якого виду насильства повідомляти адміністрації школи.

2.6. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

2.7. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

3. Загальні  правила поведінки  учнів  у школі

Учні 1-11-х  класів зобов’язані:

3.1. Наполегливо навчатись.

3.2. Відповідально ставитись до всіх доручених справ.

3.3. Старанно виконувати домашнє завдання.

3.4. Охайно вести зошити, учнівський щоденник  і давати його вчителю без будь-яких  заперечень.

3.5. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших  учнів , а також з учнями.

3.6. Зміцнювати своє здоров’я, дбати про фізичний розвиток.

3.7. Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку освітнього процесу.

3.8. У гардеробі школи змінити взуття.

3.9. Не  перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

3.10. Одяг учнів має бути чистим і охайним  та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

3.11. Учні входять до класу із дзвоником. 

3.12. Не запізнюватись на уроки без поважних причин.

3.13. Під час уроку не створювати галасу, не відвертати увагу інших учнів, не підводитись без дозволу вчителя .

3.14 Не виходити з класу без дозволу вчителя.

3.15. Під час уроку не вживати їжу, напої, не жувати жуйку.

3.16. Не користуватися мобільним телефоном під час  уроків (крім використання додатків навчального характеру).

3.17. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до  наступного уроку.

3.18. Не бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, не кататися на поручнях;

3.19. Не штовхатися, не грати  м’ячем  у  приміщеннях, не пристосованих для цього;

3.20. Не з’ясовувати стосунки з іншими учнями за допомогою сили.

3.21. Не вчиняти дій, що можуть бути розцінені як булінг або насильство.

3.22. Не вживати тютюнових виробів, алкогольних напоїв, нецензурних висловів на території школи

3.23. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги працівників їдальні, вчителів, чергових.

3.24. Неперебувати в приміщенні їдальні у верхньому одязі;

3.25. Не бешкетувати та не виносити їжу і напої за межі їдальні.

3.26. У випадку порушень Правил  до учнів можуть бути вжиті такі заходи:

        3.26.1.  усне зауваження;

        3.26.2. запис зауваження у щоденник;

        3.26.3. співбесіда адміністрації школи з учнем самим або з батьками;

3.27. До закінчення уроків учень може залишити територію тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

3.28. Кожний пропущений урок  підтверджується відповідним документом (довідкою медичного закладу, заявою батьків або осіб, що їх замінюють).

3.29. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать іншим учням.

3.30. Дотримуватесь правил техніки  безпеки як під час освітнього процесу так і після  його закінчення.

3.31. Неприносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню освітнього  процесу;

3.32. Учні дбають про збереження та зміцнення матеріально-технічної бази школи, підтримують у належному стані класні кімнати, озеленюють школу.

3.33. Долучаються до ремонту шкільних меблів, приладів, виготовлення наочних посібників тощо.

3.34. За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки згідно чинного законодавства.